Login
wij steunen

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw lidmaatschap van Pollland, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoekspanel van Pollland.nl, maar tevens tot alle, aan Pollland, gekoppelde databases.

2. Gebruik van de site

Op de toegang tot, en het gebruik van, de website van Pollland (elk hierna te noemen een “Website” en gezamenlijk de “Websites”) zijn deze Voorwaarden van toepassing zijn en de toegang en het gebruik zijn beperkt tot uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Gebruik van een Website of de Websites dat in strijd is met deze Voorwaarden is strikt verboden. Deelname aan enquêtes is altijd optioneel en vrijwillig. U mag uw panellidmaatschap te allen tijde opzeggen (zie artikel 7 van deze Voorwaarden). Panellidmaatschap en/of deelname aan een enquête/enquêtes die door Pollland binnen Nederland worden aangeboden, verstrekt, gehouden of beheerd, is open voor personen van twaalf (12) jaar of ouder. Panellidmaatschap en/of deelname aan enquêtes die door Pollland buiten Nederland worden aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd, is open voor personen van twaalf (12) jaar of ouder.
Pollland behoudt zich het recht voor het aanbieden of verstrekken van een panellidmaatschap of andere diensten aan iedereen en te allen tijde naar eigen beoordeling te weigeren.

3. Applicatie en wachtwoorden

U kunt zich als bezoeker toegang tot een Website verschaffen en een dergelijke toegang vereist niet dat u persoonsgegevens (hierna te noemen “Persoonsgegevens”) verstrekt. Voor toegang tot bepaalde voordelen en diensten die door of via Pollland worden geboden, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot enquêtes, dient u zich te registreren op de desbetreffende Website en, in verband met een dergelijke registratie, bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Als voorwaarde voor het lidmaatschap dient u alle door Pollland verlangde informatie naar waarheid te verstrekken en is het streng verboden aliassen of andere methoden van maskeren of verbergen van uw ware identiteit te gebruiken. Indien u informatie aan Pollland of een agent of vertegenwoordiger van Pollland verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of indien Pollland of een van de agenten van Pollland op redelijke gronden vermoedt dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt Pollland zich het recht om uw lidmaatschap te beëindigen en u uit te sluiten van huidige en toekomstige toegang tot, of gebruik van de Websites, inclusief de onmiddellijke verbeurte van alle beloningen of prijzen die u voorafgaand aan een dergelijke beëindiging zijn toegekomen.
Pollland (a) geeft u hetzij een gebruikersnaam en wachtwoord, (b) hetzij staat u toe uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of ongeautoriseerde gebruik van uw account. In het geval dat u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord aanmaakt, adviseert Pollland met klem tegen het gebruik van uw sociaalfiscaal nummer, uw bankrekeningnummer of andere identificatie of rekeningnummer als gebruikersnaam of wachtwoord.

4. Ongeautoriseerd gebruik

Het is verboden spiders, robots of andere geautomatiseerde technieken voor het zoeken van gegevens te gebruiken om content die op een Website beschikbaar is te catalogiseren, te downloaden, op te slaan of anderszins te reproduceren of te distribueren of de resultaten van een panel, verkiezing, enquête of prijstrekking op de Website te manipuleren. Het is verboden actie te ondernemen of zich te bemoeien met een Website of het gebruik van een andere persoon van een Website, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van, ongeautoriseerde toegang krijgen tot, mail-bombing van of laten crashen van een Website. Het is verboden ongevraagde e-mailberichten te verzenden, inclusief promotiemateriaal en/of reclame van producten of diensten, via een Website of uw ware identiteit in een e-mailbericht of postzending te vervalsen of te maskeren. Het is verboden delen van Websites binnen een andere website aan te passen of het uiterlijk van een Website te veranderen. Het is verboden koppelingen van een andere website naar een pagina van een Website te maken zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van Pollland en in geen geval mogen koppelingen naar andere pagina’s dan de startpagina tot stand worden gebracht. Het is verboden dreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandaliserend of opruiend materiaal of ander materiaal te plaatsen of te verzenden dat overtreding van een wet inhoudt. Het is verboden bewust of opzettelijk vervalste gegevens te overleggen en andere frauduleuze handelingen te plegen in verband met het gebruik van het panel- of enquêtesysteem. Het is verboden een persoon aan te moedigen, te coachen en/of te adviseren, inclusief maar niet beperkt tot Pollland-medewerkers, om handelingen die onder deze Voorwaarden zijn verboden te plegen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Pollland volledige medewerking verleent aan wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel binnen de beperkingen van alle van toepassing zijnde wetten, die van Pollland verlangen of Pollland opdragen de identiteit te onthullen van eenieder die dergelijke informatie of materialen in strijd met deze Voorwaarden op een Website of de Websites plaatst.

5. Intellectueel eigendom

Alle pagina’s en content binnen een Website en alle gerelateerde enquêtes, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, audio, video, foto’s, enquêtes of andere materialen zijn het intellectueel eigendom van, of zijn voor gebruik geautoriseerd door, Pollland en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van Pollland, inclusief alle handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, patenten en handelsgeheimen die daarin zijn opgenomen. Het is uitdrukkelijk verboden de op de Website beschikbare content op enigerlei wijze aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, er afgeleiden van te maken, te herpubliceren, te tonen, te uploaden, te plaatsen, te verzenden of te distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring vooraf van Pollland , die ter beoordeling van Pollland en/of de cliënten, licentiegevers, zakelijke partners en/of aanverwante ondernemingen van Pollland kan worden verleend of geweigerd.

6. Prijstrekkingen, promoties en betaling

Van tijd tot tijd kan Pollland puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives aanbieden of uitvoeren in verband met panels en/of enquêtes of onderzoek van Pollland. De regels voor puntentoekenningsprogramma’s en/of wervingsincentives worden, indien deze worden aangeboden, aangeboden aan deelnemers aan Pollland in de e-mailuitnodigingen, webonderscheppingen of andere wijzen of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan Pollland worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes. Pollland kan derden inschakelen voor het beheren van een puntentoekenningsprogramma en/of wervingsincentives in verband met bepaalde onderzoeken of enquêtes. In het geval dat Pollland dergelijke derden inschakelt, zijn op het puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives behalve deze Voorwaarden de regels die door dergelijke derden worden gesteld van toepassing. Pollland raadt met klem aan dat u zich van alle van toepassing zijnde regels op de hoogte stelt. In het geval dat deze Voorwaarden strijdig zijn met de regels die gelden voor puntentoekenningsprogramma’s en/of de wervingsincentives, prevaleren deze Voorwaarden.
Voor het doel van deze Voorwaarden, wordt onder de term “Actief” verstaan dat u minimaal eens in de zes (6) maanden deelneemt aan een enquête of onderzoek. Pollland behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving van Pollland uw account te deactiveren, indien (a) uw account niet Actief blijft, (b) Pollland een kennisgeving van weigering of leveringsfout ontvangt met betrekking tot door Pollland naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie of (c) indien Pollland drie (3) keer de melding “Postvak vol” ontvangt met betrekking tot door Pollland naar uw e-mailaccount verzonden e-mailcommunicatie. In het geval dat Pollland uw account om de voornoemde redenen deactiveert, bewaart Pollland gedurende een periode van negentig (90) dagen volgend na de deactivering alle onafgeloste punten die zijn toegekend voordat Pollland uw account deactiveerde, waarna u wordt geacht dergelijke toekenningspunten te hebben verbeurd en zal Pollland onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen.
In het geval dat u vrijwillig uw account beëindigt ingevolge artikel 7 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal Pollland onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen.
In het geval dat u Pollland uw account beëindigt ingevolge artikel 17 van deze Voorwaarden, wordt u geacht uw rechten in en op alle onafgeloste punten die voorafgaand aan uw vrijwillige beëindiging zijn toegekend te hebben verbeurd en zal Pollland onmiddellijk uw toegang tot dergelijke toekenningspunten en uw mogelijkheid dergelijke toekenningspunten af te lossen beëindigen. De voornoemde rechten en/of remedies zijn een toevoeging op andere rechten en/of remedies die Pollland ter beschikking staan, hetzij bij wet hetzij op basis van billijkheid.

7. Profielupdates; beëindiging van panellidmaatschap

Voor het doel van deze Voorwaarden is de term “Persoonsgegevens” inclusief maar niet beperkt tot de voor- en achternaam, het woonadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, de leeftijd, het geslacht en de geboortedatum van een persoon. U gaat ermee akkoord Pollland onmiddellijk in kennis te stellen van veranderingen in uw Persoonsgegevens en andere informatie die u aan Pollland levert of verstrekt door dergelijke Persoonsgegevens bij te werken en alle andere informatie zoals in deze Voorwaarden beschreven. Als u uw Persoonsgegevens moet bijwerken of corrigeren, kunt u dit doen door op de desbetreffende Website het gedeelte voor leden te bezoeken.
In het geval dat u vrijwillig uw lidmaatschap bij Pollland wenst te beëindigen, kunt u uw lidmaatschap beëindigen door de instructies te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website of in uw respectieve lidmaatschapsaccount(s). U kunt uw lidmaatschap van Pollland ook beëindigen door rechtstreeks een e-mail te zenden aan het serviceteam voor lidmaatschap voor Pollland. Pollland zal al het redelijke doen om elk verzoek dat Pollland per e-mail bereikt binnen een redelijk tijdsbestek te lezen en te beantwoorden. Na beëindiging wordt uw lidmaatschapsaccount beëindigd en wordt u verwijderd uit alle verdere lijsten voor communicatie en contact. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van Pollland. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan uw beëindiging is aangemaakt of samengesteld. Pollland biedt hiervoor zijn excuses aan. Pollland bewaart uw Persoonsgegevens voor onbepaalde tijd in de databases van Pollland, maar Pollland zal dergelijke Persoonsgegevens conform het privacybeleid van haar onderneming beschermen.

8. Beëindigingbeleid

Door lid te worden, gaat u ermee akkoord e-mailberichten te ontvangen waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan enquêtes die volgens Pollland kunnen aansluiten op uw ervaringen en achtergrond. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Van tijd tot tijd verstuurt Pollland nieuwsbrieven per e-mail om u te informeren over nieuwe functies of prijsvragen die op de desbetreffende Website staan. U kunt er te allen tijde voor kiezen geen verdere communicatie meer te willen ontvangen door (a) de procedures te volgen voor het ongedaan maken van uw abonnement die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde Website voor uw panellidmaatschap of in de uitnodiging per e-mail voor enquêtes, webonderscheppingen of andere manieren of methoden van uitnodiging of werving waarbij deelnemers aan Pollland worden uitgenodigd of geworven voor deelname aan bepaalde onderzoeken of enquêtes of (c) door rechtstreeks contact op te nemen met Pollland. Wij verzoeken u rekening te houden met enkele dagen voor de volledige verwijdering van uw informatie uit de lijsten voor communicatie en contact van Pollland. Gedurende die tijd is het mogelijk dat u communicatie ontvangt die voorafgaand aan het ongedaan maken van het ontvangen van communicatie is aangemaakt of samengesteld. Pollland biedt hiervoor zijn excuses aan.

9. Informatie van Derden

Een Website kan (i) koppelingen bevatten naar websites die door derden worden onderhouden (hierna te noemen “Websites van Derden”) en/of (ii) informatie bevatten over producten en/of diensten die door derden worden aangeboden (hierna te noemen “Informatie van Derden”). Het inbegrip van koppelingen naar Websites van Derden en/of Informatie van Derden strekt er niet toe dat Pollland zonder meer achter de Websites van Derden of de Informatie van Derden staat. Pollland verifieert de bedrijfs- en/of privacypraktijken van derden niet onafhankelijk met betrekking tot Websites van Derden en/of Informatie van Derden en zal dit niet doen. Pollland raadt aan dat u de Websites van Derden en/of Informatie van Derden onafhankelijk onderzoekt en dat u alle van toepassing zijnde voorwaarden en het privacybeleid zorgvuldig doorneemt.
Alle door derden in verband met een Website verstekte of geleverde informatie is uitsluitend bestemd voor informatief gebruik en geeft niet de opvattingen of standpunten weer van Pollland en/of de medewerkers en/of agenten van Pollland.

10. Communicatie met Pollland

Informatie, communicatie of materialen die u per e-mail of anderszins aan Pollland voorlegt of toezendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, panelantwoorden, suggesties of vergelijkbare informatie of materiaal, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet in eigendom zijnde informatie, tenzij u dit specifiek hebt aangegeven hetzij onmiddellijk voorafgaand aan of gelijktijdig met de overlegging of verzending van dergelijke informatie, communicatie of materialen.
Behalve voor zover de informatie, communicatie en/of materialen onder het Privacybeleid van Pollland vallen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie, communicatie en/of materialen aan Pollland worden voorgelegd of toegezonden op niet-vertrouwelijke basis en dat Pollland dergelijke informatie, communicatie en/of materialen voor allerlei doeleinden mag gebruiken. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat informatie, communicatie en/of materialen die u in openbare vorm bekendmaakt op of in verband met een Website het eigendom van Pollland wordt en door Pollland mag worden gebruikt voor allerlei doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, verzending, publicatie, uitzending en/of vermelding op websites.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Pollland vrijstaat alle ideeën, concepten, kennis, tools, methoden, procedures, technieken en/of vergelijkbare informatie en/of materialen die door u in verband met uw gebruik van een Website voor welk doeleinde dan ook aan Pollland worden voorgelegd, gecommuniceerd of verstrekt te gebruiken (of niet te gebruiken) zonder hiervoor vergoeding verschuldigd te zijn aan u en zonder kennisgeving aan u of toestemming van u.

11. Privacy

Pollland neemt de privacy van u en uw Persoonsgegevens zeer serieus. Voor nadere informatie over de wijze waarop Pollland Persoonsgegevens die door u of van u worden verkregen verzamelt, bijhoudt, gebruikt of bekendmaakt, wordt verwezen naar het Privacybeleid van Pollland.

12. Verklaring van afstand

De websites, inclusief alle informatie, content, materialen of diensten die beschikbaar zijn gemaakt op of toegankelijk zijn via de websites, worden niet geherconditioneerd aangeboden. In de hoogste mate waarin door de wet wordt voorzien, geeft Pollland geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook in verband met de content van de websites. Verder doet Pollland bij dezen afstand van alle uitdrukkelijk of geïmpliceerde garanties, inclusief maar niet beperkt tot naleving, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde. Pollland garandeert niet dat de tools of functies die op de website voorkomen of de daarop voorkomende informatie, content of materiaal, ononderbroken of vrij van fouten zal/zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken zullen worden gecorrigeerd of dat de systemen of de servers die de websites ondersteunen en beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

13. Wijzigingen

Alle informatie die op een Website wordt geplaatst, kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Bovendien kunnen deze Voorwaarden zonder kennisgeving vooraf door Pollland worden gewijzigd. Alle wijzigingen in deze Voorwaarden worden op de Websites vermeld. Pollland raadt aan de Websites regelmatig op wijzigingen te controleren. Als u de website blijft gebruiken en zich toegang tot de Website blijft verschaffen nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, stemt u in met deze Voorwaarden in hun gewijzigde versie.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Pollland, de aanverwante bedrijven en dochtermaatschappijen van Pollland en alle desbetreffende divisies, leden, leidinggevenden, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en/of agenten van Pollland te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen claims, eisen, aansprakelijkheid, verliezen en/of kosten en/of onkosten, inclusief de redelijke advocaatkosten en gerechtelijke kosten, voortkomend uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (i) uw inbreuk op of overtreding van deze Voorwaarden en/of (ii) uw inbreuk of overtreding van toepassing zijnde internationale, nationale, federale, staats en/of lokale wetten, codes, regelingen, regels en/of vereisten.

15. Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover verboden door van toepassing zijnde wetten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Pollland onder geen beding jegens u aansprakelijk of anderszins verantwoordelijk is voor indirecte, bijkomstige, bijzondere of gevolgschade en/of strafvergoeding boven de feitelijk geleden schade, voortkomende uit, resulterend uit, in verband met of veroorzaakt door, hetzij direct of indirect, (L) uw panellidmaatschap bij Pollland (jj) uw vertrouwen op of gebruik van door, op of via websites aangeboden informatiediensten en/of artikelen en/of (jjj) uw deelname aan door Pollland en/of medewerkers en/of agenten van Pollland aangeboden, verstrekte, gehouden of beheerde enquêtes de vraag of Pollland in kennis is gesteld van de mogelijkheid dat van het voornoemde sprake kan zijn.

16. Naleving van van toepassing zijnde wetten

U erkent en gaat ermee akkoord dat u alle van toepassing zijnde wetten, statuten, verordeningen en regelingen met betrekking tot uw gebruik van alle van toepassing zijnde Websites zult naleven.

17. Opschorting en beëindiging

Onverminderd andere beschikbare remedies, kan Pollland uw account zonder kennisgeving opschorten of beëindigen als u inbreuk pleegt op deze Voorwaarden, deze Voorwaarden overtreedt of anderszins deze Voorwaarden niet naleeft.

18. Kennisgevingen

Alle aan Pollland toe te zenden of te verstrekken kennisgevingen moeten correct worden geadresseerd aan het desbetreffende e-mailadres of zakelijke adres en moeten voldoende worden afgegeven, indien afgegeven: (i) per Federal Express, per expresse of een andere nationaal of internationaal erkende koerierservice voor eendagspost (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na verzending van kracht wordt), (ii) per aangetekende post met vooraf gefrankeerde ontvangstbevestiging (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt), of (iii) per e-mail (in welke geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat de afzender geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger terecht is gekomen).
Pollland kan de vereiste kennisgevingen aan u doen toekomen (i) via het door u aan Pollland verstrekte e-mailadres (in welk geval de kennisgeving één (1) dag na de datum waarop de e-mail wordt verzonden van kracht wordt, op voorwaarde dat Pollland geen foutbericht heeft ontvangen waarin wordt gemeld dat ontvangst van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig was of dat het e-mailbericht anderszins niet bij de bedoelde ontvanger is terechtgekomen), of per aangetekende post met ontvangstbevestiging en vooraf gefrankeerd op het door u aan Pollland verstrekte adres (in welk geval de kennisgeving zes (6) dagen na terpostbezorging bij het postbedrijf van kracht wordt).

19. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook door een bevoegde rechter onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard, is die bepaling niet van kracht en heeft die geen invloed op de toepasselijkheid en/of interpretatie van deze Voorwaarden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht als waren de ongeldige en onafdwingbare bepaling geen deel van deze Voorwaarden.

20. Toepasselijk recht; geschillen

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de staat Nederland, van toepassing, zonder dat daarbij sprake mag zijn van met elkaar strijdige wetten.

21. Diverse voorwaarden

De koppen in deze Voorwaarden gelden slechts als referentie en hebben geen invloed op de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Het nalaten door Pollland een niet-naleving van deze Voorwaarden door u af te dwingen ontslaat u niet van een dergelijke niet-naleving en weerhoudt Pollland niet van het afdwingen van volgende niet-nalevingen van deze Voorwaarden door u. Deze Voorwaarden en beleid waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen of dat in deze Voorwaarden is opgenomen, behelzen de volledige overeenkomst en afspraken tussen Pollland en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

22. Vragen

Vragen met betrekking tot deze Voorwaarden dienen conform artikel 18 te worden gericht aan:
Administratie Pollland
onderzoek@pollland.nl

23. Overeenkomst

Door akkoord te gaan met deelname aan de onderzoeksservices van Pollland of door panellid van Pollland te worden, geeft u aan de voorwaarden van deze Voorwaarden te accepteren.

Pollland steunt
stichting Beat Batten!

Wat is dat voor een stichting?